Tanzania Home | Tanzania Programs

Four Great Events in the Life of Jesus (Yao):

Description:


 1. 01 - Yesu Wawilire Pa Msalaba
 2. 02 - Yesu Wajimwiche Ku Wawe
 3. 03 - Yesu Akujigalidwa Kwaula Kwinani
 4. 04 - Yesu Taciwujila Soni Pa Cilambo Ca Pasi

Hard Questions About God w/ Q&A (Yao):

Description:Jesus, Victor over Evil Spirits (Yao):

Description:Life and Death Stories w/ Q&A (Yao):

Description:


 1. Adam ni Hawa Chiwa Chikutanda
  01 Adam and Eve Death Begins
 2. Chiwa Kutyochela ku Ungapikanila- Wamkwawo wa Loti
  02 Death from Disobedience - Lot's Wife
 3. Mlili Wakumalisya - Chiwa cha Wanache Wanda wa mu Ayiguputo
  03 The Final Plague - Egypt's First Born
 4. Yoswa-Jwakulupichika mu Wumi ni Chawi Chakwe
  04 Joshua Faithful in Life and Death
 5. Yohane Mbatisi - Chiwa cha Wakulugasidwa
  05 John the Baptist the Persecuted
 6. Yesu Chiwa Chigwisidwe
  06 Jesus Death Defeated

Stories of Hope w/ Q&A (Yao):

Description:Stories of Sorrow w/ Q&A (Yao):

Description:The Crucifixion and Resurrection of Jesus (Yao):

Description:


 1. 01 - Kupelechedwa
 2. 02 - Chamuko
 3. 03 - Komeledwa Pa Nsalaba
 4. 04 - Kwimuka Ku Wawe

What is God Like (Yao):

Description:


 1. 01 - Yesu Akumposya Jwamkongwe Juwakamwilwe Ni Misimu Jakusakala
 2. 02 - Mlungu Akumanyila Une Kuti Nili Vani
 3. 03 - Yesu Ali Mlungu